Make your own free website on Tripod.com

            Home                     Історія                     Відпочинок                         Контакти

aud4.jpg (20082 bytes)

aud1.jpg (21353 bytes)

aud2.jpg (11990 bytes)

aud3.jpg (21060 bytes)

Учбовий процес

Український полiтехнiчний технiкум (УПТ) - один з найбiльш
спецiалiзованих учбових закладiв України, де працюючi громадяни
без вiдриву вiд виробництва можуть здобути необхiднi знання i
квалiфiкацiю. Це вищий навчальний заклад 1-го рiвня акредитацiї
по пiдготовцi молодших спецiалiстiв:

гiрничих технологiв, гiрничих електромеханiкiв, технологiв
машинобудування, механiкiв по монтажу i ремонту обладнання,
технiкiв-електрикiв, економiстiв з планування.

Пiдготовка ведеться з семи спецiальностей:

-Технологiя пiдземної розробки родовищ корисних копалин;

-Технологiя вiдкритої розробки родовищ корисних копалин;

-Обробка матерiалiв на верстатах та автоматичних лiнiях;

-Обслуговування та ремонт обладнання металургiйних
пiдприємств;

-Монтаж та експлуатацiя електрообладнання пiдприємств та
цивiльних споруд;

-Експлуатацiя та ремонт гiрничого електромеханiчного
обладнання i автоматичних пристроїв;

-Економiка пiдприємства.

Функцiонує два вiддiлення:

гiрничо-електромеханiчне та машинобудiвне.

Учбовий процес здiйснює висококвалiфiкований склад
викладачiв з довголiтнiм досвiдом проведення учбової,
методичної та виховної роботи.

Учбово-матерiальна база вiдповiдає сучасним вимогам i
забезпечує високоякiсну пiдготовку спецiалiстiв для
найважливiших галузей промисловостi. В технiкумi створено 60
кабiнетiв та лабораторiй, обладнаних сучасною електронно-
обчислювальною технiкою, персональними комп'ютерами i
калькуляторами, теле- i кiнокадровою апаратурою i iншими
технiчними засобами навчання.

В лабораторiях спецiального циклу є сучаснi машини, верстати,
прибори i пристрої.

В перiод навчання студенти користуються учбово-
довiдковою лiтературою бiблiотеки технiкуму з фондом 79685
екземплярiв технiчної, довiдкової, учбової i художньої
лiтератури.

 

Design©VSM Service 1999